Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin korzystania z Przystani

Regulamin porządkowy korzystania z Przystani Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad Regulamin zalewem Nakło-Chechło


1. Administratorem Przystani Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach jest Koło PZW nr 59 w Tarnowskich Górach.
2. Za funkcjonowanie Przystani odpowiada Kierownik Przystani oraz upoważniony przez niego pracownik zwany dalej Przystaniowym.
3. Do korzystania z przystani upoważnieni są członkowie PZW i zaproszeni goście. Przedmiotem działalności Przystani jest wypożyczanie łodzi wiosłowych do sportowego, amatorskiego połowu ryb.
4. Przed wypożyczeniem łodzi wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się z 
niniejszym Regulaminem.
5. Przystań czynna jest w następujących okresach i godzinach:

 • maj (01-31.05)
  od 6.00 do 20.00
 • czerwiec, lipiec, sierpień (1.06-31.08)
  od 5.00 do 21.00 - łowienie dzienne 
  od 18.00 do 5.00 - łowienie nocne
 • wrzesień,październik(1.09-31.10.)
  od 6.00 do 19.00 - łowienie dzienne

Łódź oddaje się czystą, 30 min. przed upływem ostatniej godziny wypożyczenia. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych przedłuża się okres 
pracy Przystani o miesiące kwiecień i listopad w godz. od 7.00 do 18.00.

6. Osoby przebywające na terenie Przystani oraz korzystające z urządzeń są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów PZW, Regulaminu porządkowego obowiązującego nad zalewem Nakło-Chechło, wydanego przez Gminę Świerklaniec i powszechnie obowiązujących norm prawnych i etycznych.

7. Prawo do korzystania z łodzi ma wędkarz okazujący ważną legitymację PZW, zezwolenie połowu ryb na zbiorniku Nakło-Chechło i po wniesieniu opłat. W czasie wędkowania legitymacja PZW zdeponowana jest u przystaniowego.

8. Jednorazowa opłata (łowienie dzienne lub nocne) wynosi 12 PLN. Opłata jednorazowa ulgowa 6 PLN. Opłata ulgowa przysługuje członkom PZW odznaczonym honorową odznaką PZW i członkom PZW posiadającym odznakę za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim.

9. Opłaty wnoszone są indywidualnie przez wędkarzy lub zbiorowo przez Koła 

10. Potwierdzeniem zapłaty jest dowód wpłaty KP. Na żądanie wędkarza może zostać wystawiona faktura przez Okręg PZW w Katowicach.

11. Korzystanie ze sprzętu pływającego odbywa się na następujących zasadach:

 • zakazuje się wypływania bez sprzętu ratunkowego,
 • zakazuje się spożywania alkoholu na terenie Przystani i w czasie korzystania z łodzi,
 • wędkarzom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu łodzie nie zostaną wydane,
 • zabrania się cumowania łodzi poza terenem przystani PZW.

12. Użytkownik odpowiedzialny jest materialnie za uszkodzenia lub zniszczenia łodzi i jej wyposażenia, odmówienie pokrycia kosztów strat będzie powodem pozbawienia wędkarza prawa do wypożyczania łodzi. 

13. W przypadku stwierdzenia niesprawności lub uszkodzenia łodzi lub jej wyposażenia wędkarz zobowiązany jest do powiadomienia przystaniowego o tym fakcie.

14. Użytkownicy Przystani zobowiązani są do należytej dbałości o czystość i porządek, szczególnie dotyczy to zdawanych łodzi. 

15.  Zabrania się użytkowania  łodzi w innych celach niż amatorski połów ryb.

16. Na przystani PZW zabrania się cumowania łodzi prywatnych.

17. Przygotowanie posiłków oraz smażenie ryb odbywa się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

18. Obowiązuje zakaz używania własnych urządzeń elektrycznych zasilanych z instalacji Przystani.

19. Na terenie Przystani Wędkarskiej obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.

20. Za rzeczy zgubione, pozostawione bez opieki, odpowiedzialność za ich utratę ponoszą wędkarze.

21. Każdy użytkownik Przystani zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

22. Psy przebywające na terenie Przystani muszą być w kagańcu i na smyczy. Właściciele zobowiązani są do sprzątania ich odchodów.

23. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności przez organy do tego uprawnione.

24. W pozostałych sprawach nieujętych w w/w regulaminie rozstrzygać będzie Zarząd Koła PZW nr 59 jako Zarządca.

25. Wszelkie skargi i uwagi należy kierować w formie pisemnej do Zarządu Koła PZW nr 59 na adres 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 25 lub na adres poczty elektronicznej:  tarnowskiegory59@pzw.com.pl


Zał: Cennik za korzystanie z przystani PZW na zbiorniku Nakło-Chechło